سوالات کامل پایان ترم کارشناسی پیام نور تا سال 1391- رشته مهندسی مدیریت پروژه

مجموعه کامل نمونه سوالات تخصصي و عمومي کارشناسی فراگیر پیام نور از سال 1386 تا 1391 بصورت طبقه بندی شده بر اساس نیمسال تحصیلی + ترم تابستان که اکثر سوالات دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی می باشند تمامی این نمونه سوالات نسخه اصلی و قابل چاپ با کیفیت بسیار بالا میباشد.
ادامه مطلب کلیک کنید

بازديد: 0

سوالات کامل پایان ترم کارشناسی پیام نور تا سال 1391- رشته مهندسی مدیریت اجرایی

مجموعه کامل نمونه سوالات تخصصي و عمومي کارشناسی فراگیر پیام نور از سال 1386 تا 1391 بصورت طبقه بندی شده بر اساس نیمسال تحصیلی + ترم تابستان که اکثر سوالات دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی می باشند تمامی این نمونه سوالات نسخه اصلی و قابل چاپ با کیفیت بسیار بالا میباشد.
ادامه مطلب کلیک کنید

بازديد: 0

سوالات کامل پایان ترم کارشناسی پیام نور تا سال 1391- رشته مهندسی ماشین های کشاورزی و

مجموعه کامل نمونه سوالات تخصصي و عمومي کارشناسی فراگیر پیام نور از سال 1386 تا 1391 بصورت طبقه بندی شده بر اساس نیمسال تحصیلی + ترم تابستان که اکثر سوالات دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی می باشند تمامی این نمونه سوالات نسخه اصلی و قابل چاپ با کیفیت بسیار بالا میباشد.
ادامه مطلب کلیک کنید

بازديد: 0

سوالات کامل پایان ترم کارشناسی پیام نور تا سال 1391- رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی

مجموعه کامل نمونه سوالات تخصصي و عمومي کارشناسی فراگیر پیام نور از سال 1386 تا 1391 بصورت طبقه بندی شده بر اساس نیمسال تحصیلی + ترم تابستان که اکثر سوالات دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی می باشند تمامی این نمونه سوالات نسخه اصلی و قابل چاپ با کیفیت بسیار بالا میباشد.
ادامه مطلب کلیک کنید

بازديد: 0

سوالات کامل پایان ترم کارشناسی پیام نور تا سال 1391- رشته هندسی مدیریت و آبادانی روست

مجموعه کامل نمونه سوالات تخصصي و عمومي کارشناسی فراگیر پیام نور از سال 1386 تا 1391 بصورت طبقه بندی شده بر اساس نیمسال تحصیلی + ترم تابستان که اکثر سوالات دارای پاسخ نامه تستی و تشریحی می باشند تمامی این نمونه سوالات نسخه اصلی و قابل چاپ با کیفیت بسیار بالا میباشد.
ادامه مطلب کلیک کنید

بازديد: 0